Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu Premier Clinic www.premier-clinic.cz, společnosti PC Healthcare s.r.o.
, IČO: 19822634, se sídlem Jungmannova 26/15, Praha 1, 110 00

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), a dalších účinných právních předpisů.

1.2. Provozovatelem e-shopu, resp. internetového obchodu www.premier-clinic.cz(dále jen „internetový obchod“), je společnost PC Healthcare s.r.o, IČO 19822634, se sídlem: Jungmannova 26/15, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 278070 (dále jen „prodávající“). Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3. Zákazníkem internetového obchodu je spotřebitel, nebo osoba odlišná od spotřebitele (dále společně jen „kupující“).

1.4. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.premier-clinic.cz.  Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami, a potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami řádně seznámil. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.7. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.8. Prodávající sděluje, že

 1. a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky);
 2. b) požaduje úhradu ceny poukazu před zasláním poukazu;
 3. c) prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění či smlouvy na dobu neurčitou,
 4. d) ceny poukazu jsou na internetovém obchodu provozovaném prodávajícím uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem;
 5. e) v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne doručení poukazu; přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla prodávajícího, na e-mailovou adresu prodávající, příp. může kupující využít formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto obchodních podmínek (k tomu viz níže);
 6. f) kupující, který je spotřebitel, nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech stanovených zákonem;
 7. g) v případě odstoupení od kupní smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením poukazu;
 8. h) kupní smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího;
 9. ch) v případě, že kupující, který je spotřebitel, má stížnost, může se s ní obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru (k tomu viz níže).
 1. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Internetový obchod Premier Clinic umožňuje zakoupení dárkových poukazů a poukazů na ošetření (dále jen „poukaz“). V internetovém obchodě jsou uvedeny bližší informace využití poukazů včetně informací o  daních a poplatcích spojených s koupí poukazů a s balením a dodáním poukazů. Cenové nabídky uvedené na internetovém obchodu www.premier-clinic.czjsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na daný poukaz s kupujícím.

2.2. Poukaz je listina, se kterou je spojena povinnost prodávajícího přijmout tuto listinu jako úplatu (nebo část úplaty) za poskytnutí služby prodávajícím. Poukaz má pouze elektronickou podobu.

2.3. Kupující bere na vědomí podmínky uplatnění poukazu, které jsou specifikované v internetovém obchodě u každého poukazu v popisu před jeho objednáním. Tyto podmínky jsou také uvedeny přímo na poukazu a v těchto obchodních podmínkách.

2.4. Poukaz lze uplatnit pouze jednou. Poukaz se uplatňuje před využitím služby na recepci prodávajícího na adrese: Jungmannova 26/15, Praha 1. Uplatnění poukazu probíhá ve formě naskenování QR kódu poukazu ze strany prodávajícího.

2.5. Pokud je hodnota poukazu vyšší, než cena služby, na kterou byl poukaz uplatněn,  nelze žádat vrácení rozdílu částky. V případě, že cena služby převyšuje hodnotu poukazu, je kupující povinen takový rozdíl doplatit.

2.6. Hodnoty poukazů nelze sčítat, na 1 ošetření/zákrok lze uplatnit pouze 1 poukaz.

2.7. Nelze žádat vrácení poukazu oproti vrácení zaplacené částky za poukaz.

2.8. Za ztrátu, zničení, poškození či odcizení poukazu nepřebírá prodávající žádnou odpovědnost. Prodávající v těchto případech nevystavuje nový poukaz ani nenahrazuje jeho hodnotu.

2.9. Platnost poukazu je omezena na 1 rok od uzavření kupní smlouvy, pokud není uvedeno na poukazu a při objednání poukazu něco jiného; poté nárok kupujícího na plnění dle poukazu zaniká a nelze žádat vrácení zaplacené částky za poukaz.

2.10. Kopírování, pozměňování, či jakékoli jiné úpravy poukazu osobou odlišnou od prodávajícího je striktně zakázáno. Stejně tak je zakázáno přeprodávání poukazu.

2.11. Poukaz lze použít na služby, které prodávající nabízí vždy v momentě uplatnění poukazu a za ceny, které jsou v momentě uplatnění poukazu aktuální.

2.12. Poukaz není možno vrátit jinou formou, než popisují tyto všeobecné podmínky, směnit za peněžní prostředky, jiný poukaz ani jiný podobný předmět, listinu či cenný papír; prodávající si vyhrazuje právo v jednotlivých případech rozhodnout jinak.

2.13. Poukazy lze využít jen na zdravotní výkony prodávajícího coby poskytovatele zdravotních služeb v nestátním zdravotnickém zařízení PFK medical s.r.o. na adrese: Jungmannova 26/15, Praha 1, 110 00.

 1. OBJEDNÁNÍ POUKAZU A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Výzvou k podání návrhu k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného poukazu prodávajícím na internetové stránky internetového obchodu www.premier-clinic.cz.Návrh na uzavření smlouvy podává kupující prostřednictvím zaslání objednávky (čl. 3.3. těchto všeobecných podmínek). Smluvní vztah (uzavření kupní smlouvy) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen na základě objednávky kupujícího uzavřít kupní smlouvu s kupujícím.Vzniklou kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze nazákladě dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.

3.2. Prodávající je oprávněn od uzavřené kupní smlouvy bez dalšího odstoupit kdykoliv před dodáním poukazů a/nebo poskytnutím služby za uplatnění poukaz, pokud i) není objektivně schopen dodat kupujícímu poukaz a/nebo poskytnout službu ve lhůtě přiměřené okolnostem (např. z důvodu nedostatečné zdravotní způsobilosti kupujícího) a/nebo ii) se již služba neposkytuje nebo by její poskytnutí bylo v rozporu s poskytováním zdravotních služeb či v rozporu s postupem lege artis a/nebo iii) se již zdravotní prostředky nedodávají či nevyrábí a/nebo iv) se výrazným způsobem změnila cena dodavatele služeb nebo zboží a/nebo v) vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou kupní smlouvu s prodávajícím a/nebo vi) se prokáže kupujícímu tzv. přeprodání poukazu třetí osobě a/nebo vii) kupující neuhradí řádně a včas cenu poukazu. Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že kupní smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího a/nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o poukazu nebo ceně. V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět.

3.3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Veškeré náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (mimo jiné se může jednat o náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory a další) si hradí kupující sám. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu po vyplnění příslušných údajů (zejména identifikačních a údajů o způsobu platby) kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

3.4. Kupující dále prohlašuje, že je oprávněn k uzavření kupní smlouvy, zejména, že je plně svéprávný, resp. že je při uzavření kupní smlouvy zastoupený zákonným zástupcem.  Kupující dále prohlašuje, že veškeré údaje, které poskytl prodávajícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, jsou pravdivé a že se před odesláním objednávky důkladně seznámil s těmito obchodními podmínkami, kterým zcela rozumí a souhlasí s nimi.

3.5. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými a účinnými právními předpisy pro darovací smlouvu. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem v 14denní lhůtě dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, je spotřebitel povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným poukazem prodávajícímu.

 1. CENA POUKAZU A ÚHRADA (PLATBA) OBJEDNÁVKY

4.1. Cenu poukazu může kupující uhradit prodávajícímu následujícími platebními způsoby:

 1. a) platební kartou prostřednictvím zabezpečené platební brány GP WEBPAY (poskytovatele Global Payments s.r.o.)
 1. b) bankovním převodem dle zobrazeného čísla účtu 4762117369/0800 vedeného u Česká Spořitelna a.s. a variabilního symbolu. Kupující je v tomto případě povinen označit zaslanou bezhotovostní platbu poukazu variabilním symbolem platby. Daný variabilní symbol je kupujícímu oznámen spolu s akceptací objednávky prodávajícím na kupujícím uvedenou adresu elektronické pošty. Tento e-mail – akceptaci objednávky zašle prodávající. Variabilní symbol bude také zobrazen na internetovém obchodě po akceptaci objednávky prodávajícím.

4.2. Poukaz ve formě PDF bude prodávajícím odeslán elektronickou poštou na e-mail zadaný při objednávce kupujícím až po úplném zaplacení – úhradě ceny poukazu. Poukaz nelze uplatnit před úhradou ceny poukazu.

4.3. Povinnost kupujícího k zaplacení ceny za poukaz je splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.4. Faktura, která je vystavená na základě uzavřené kupní smlouvy a úhrady ceny poukazu kupujícím, je současně daňovým dokladem.

4.5. K ceně poukazu není připočítáváno poštovné.

4.6. K ceně poukazu se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle právních předpisů.

 

 1. DOPRAVA A POŠTOVNÉ

5.1. Zaslání poukazu elektronickou poštou ve formátu PDF je zdarma. Jiné možnosti zaslání poukazu prodávající neumožňuje.

5.2. Poštovné se neplatí, jelikož všechny poukazy jsou kupujícímu dodávané pouze elektronicky ve formátu PDF na e-mail, který kupující zadal při objednání poukazu.

 1. DODACÍ LHŮTA POUKAZŮ

6.1. Poukazy budou automaticky kupujícímu odeslány v případě zaplacení poukazu platební kartou do 24 hodin od přijetí platby a v případě platbou bankovním převodem do 7 dnů od přijetí platby.

6.2. Faktura (daňový doklad) je kupujícímu zaslána elektronicky po obdržení platby prodávajícím.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1.  Kupující, který je spotřebitel, bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Kupující, který není spotřebitelem, nemá právo od kupní smlouvy odstoupit.

7.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který je spotřebitel, v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí poukazu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího (PFK Medical s.r.o., Jungmannova 26/15, Praha 1, 110 00) či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@premier-clinic.cz.

7.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší a poukaz pozbývá platnosti.

7.4. Prodávající v případě obdržení odstoupení od smlouvy potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí a následně bude kupujícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluví s kupujícím vrácením zaplacené platby a další postup.

7.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

7.6. Odstoupení od kupní smlouvy je možné pouze v případě platného a účinného poukazu. Pokud byla již služba za poukaz využita nebo kupující započal s využitím služby za poukaz ještě před odstoupením od kupní smlouvy, uhradí kupující prodávajícímu poměrnou část ceny za službu poskytnutou do okamžiku odstoupení od kupní smlouvy.  Pokud ještě nebyl poukaz využit/uplatněn, nebude po odstoupení od kupní smlouvy možné čerpat služby prodávajícího na tento poukaz.

 1. ODPOVĚDNOST ZA VADY

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění poukazu se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

 1. DORUČOVÁNÍ

9.1. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty.

9.2. Veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být mezi kupujícím a prodávajícím vedena elektronickou poštou. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO A PRODÁVAJÍCÍHO

10.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@premier-clinic.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

10.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.5. Prodávající je oprávněn k prodeji poukazů na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.7. Kupující používá internetový obchod na vlastní riziko. Prodávající neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím daného internetového obchodu, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na daném internetovém obchodu, např. za chyby, opomenutí, poruchy, zpoždění, přerušení, počítačové viry, nebo ztrátu disku, zisku, dat kupujícího či jiné třetí osoby, která užívá internetový obchod, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty.

10.8. Veškeré informace, které uvádí prodávající na daném internetovém obchodu, jsou uváděny v dobré víře. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost.

10.9. Prodávající provozující tento internetový obchod se také zříká veškerých záruk přístupnosti internetového obchodu, bezpečnosti internetového obchodu a jeho dostupnosti 24/7.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Práva a povinnosti z kupní smlouvy a v souvislosti s ní se řídí českým právem.  Spory z kupní smlouvy a v souvislosti s ní jsou oprávněny projednávat jen soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.3. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.4. Smluvní strany se dohodly, že prodávající neodpovídá za jakoukoliv újmu, prodlení či jiný negativní právní následek způsobený kupujícímu v důsledku opatření přijatých v souvislosti s bojem proti onemocnění covid-19 bez ohledu na to, zdali budou tato opatření přijata v České republice a/nebo v zahraničí; to platí obdobně i v jiných případech tzv. vyšší moci. Prodávající je v takovém případě povinen splnit povinnosti uvedené v kupní smlouvě v dodatečné lhůtě, která začne nově plynout po odpadnutí příslušné překážky.

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování PFK Medical s.r.o., Jungmannova 26/15, Praha 1, 110 00, adresa elektronické pošty info@premier-clinic.cz, telefon +420 603854011.

Praze dne 19.11.2020 

Jednatel společnosti PC Healthcare s.r.o. Mgr. Martin Frank

VZOROVÝ FORMULÁŘ – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Prosíme o zaslání tohoto formuláře zpět v případě odstoupení od kupní smlouvy na e-mail info@premier-clinic.cznebo adresu PFK Medical s.r.o., Jungmannova 26/15, Praha 1, 110 00.

Odstoupení od kupní smlouvy

Příjemce: PC Healthcare s.r.o., Jungmannova 26/15, Praha 1, 110 00.

Já jako kupující tímto oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy poukazu číslo:

                                                                                   ……………………………………………………

Datum zakoupení:                                                     ……………………………………………………

Číslo daňového dokladu:                                           ……………………………………………………

Jméno a příjmení kupujícího:                                    ……………………………………………………

Adresa trvalého bydliště kupujícího:                         ……………………………………………………

Kontaktní údaje (telefon, email) kupujícího:            ……………………………………………………

Bankovní účet pro vrácení zaplacené částky:           ……………………………………………………

Datum odstoupení od kupní smlouvy:                      ……………………………………………………

Podpis kupujícího:                                                     ……………………………………………………